Dende o ano 2018 a Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) ten subscrito un convenio co Concello da Coruña para o desenvolvemento de un Plan integral de emprego. Debido ao éxito acadado nas anteriores edicións do Plan Laboral CEC Coruña, onde analizamos o mercado laboral da contorna da Coruña, identificando empresas empregadoras e seleccionando a demandantes de emprego con perfís afíns ás devanditas demandas, dende a Confederación de Empresarios de La  Coruña (CEC) plantexamos para esta nova edición 2023 unha versión do proxecto máis adaptada ás necesidades e suxestións realizadas polos/as beneficiarios/as participantes (máis horas de formación práctica, máis formacións relacionada coas ferrmentas cara a procura de emprego e máis sesións de orientacións grupais),  pero co mesmo obxectivo de dotar aos/ás  candidatos/as de ferramentas axeitadas para a súa inserción no mercado laboral, mediante a formación en competencias e habilidades transversais.

OBXECTIVOS XERAIS

Primeiro Obxectivo

Facilitar o acceso ao mercado laboral das persoas participantes no Plan

Segundo Obxectivo

Aumentar a súa formación e habilidades para a inserción laboral, mellorando os seus coñecementos, actitudes e aptitudes para a empregabilidade.

Tercer Obxectivo

Levar a cabo procesos de intermediación laboral entre empresas e os participantes

OBXECTIVOS

Obxectivos 2023

COLECTIVOS BENEFICIARIOS

Persoas en situación de desemprego

Proxecto

ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS

1. CAPTACIÓN DE CANDIDATOS/AS E DIFUSIÓN

Levarase a cabo unha campaña de comunicación para dar a coñecer o Plan Laboral CEC Coruña polo equipo técnico da CEC e contratación externa para captar os 120 participantes previstos.

2. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

Entre todas as persoas candidatas, o equipo técnico da CEC, seleccionará as 60 persoas máis idóneas para o proxecto, que serán entrevistadas e avaliadas para identificar os 30 beneficiarios do programa.

3. PLAN PERSONALIZADO DE EMPREGABILIDADE

Neste Plan terase en conta o nivel formativo, as expectativas persoais e profesionais das persoas candidatas, e a demanda do mercado laboral.

4. FORMACIÓN

Organizaranse formacións para dotar ás persoas participantes de ferramentas e recursos para a súa inserción laboral. Entre moitos temas figurarán o control emocional, simulacións de entrevistas, técnicas de expresión oral, marketing dixital, Acreditación Docente para a Teleformación, Inglés ou un Baño de Bosque.

5. ORIENTACIÓN LABORAL

Levaránse a cabo durante todo o proxecto entrevistas de orientación, para recabar información e asesorar ao participante, mediante sesións individualizadas para avaliar a actitude de cada un dos participantes e traballar as cuestións que melloren a súa empregabilidade.

6. INTERMEDIACIÓN LABORAL

Contactarase con empresas da zona que acheguen oportunidades de emprego. Prospección laboral en xacementos de emprego. Xestión de ofertas de emprego de empresas colaboradoras mediante un boletín semanal.

7. MENTORING PARA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS

Ofrecerase acompañamento a todas as persoas participantes que teñan una idea de negocio na configuración do plan de empresa e todo o proceso de creación.

8. AVALIACIÓN E PECHE DO PROXECTO

Realizarase un informe de avaliación de calidade do proxecto que terá en conta as diferentes enquisas das persoas participantes e as opinións dos/as técnicos/as, docentes do proxecto.

CONTIDOS DA ACCIÓN FORMATIVA

Os contidos organízanse en 2 bloques temáticos, o que implica 11 módulos a impartir, según o seguinte esquema
Tipo de formación Módulo Formativo
Píldoras Formativas 1.- Simulacións de entrevistas e dinámicas grupais
2.- Técnicas de expresión oral
3.- Deseño do Cv e cartas de presentación
4.- RRSS para a procura de emprego
5.- Competencias na empresa
6.- Define o teu obxectivo profesional
7.- Control emocional
8.- Baño de Bosque
Cursos 9.- Marketing Dixital
10. Acreditación Docente para a Teleformación
11. Inglés

ESTÁS SEN EMPREGO OU NECESITAS ORIENTACIÓN?

FINANCIADO POR